–        طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته بشرح زیر:

 • کاربردنانوفناوری ومعماری دیجیتال درطراحی ساختمان‎ها، قسمت اول: پیشینه تاریخی و دستاوردهای گذشته
 • کاربردنانوفناوری ومعماری دیجیتال درطراحی ساختمان‎ها، قسمت دوم: ضرورت‎ها و نیازهای امروز
 • کاربردنانوفناوری ومعماری دیجیتال درطراحی ساختمان‎ها، قسمت سوم: آینده را چگونه باید ساخت
 • رفتار شناسی قوس‏ها و گنبدهادر معماری ایران، یکپارچگی معماری و سازه
 • فناوری‏های نوین برای مقاوم سازی بناهای تاریخی با حداقل مداخله و حفظ اصالت آثار هنری ومعماری، مطالعه موردی: بناهای تاریخی مذهبی در معماری ایران
 • انطباق پذیری فناوری‏های نوین و تولید صنعتی ساختمان با ارزش‏های پایدار در معماری ایران
 • کاربرد هوش مصنوعی در انتخاب سیستم سازه‏ای مناسب در طرح‏های معماری (مطالعۀ موردی: ساختمان‏های بلند)
 • بررسی نیازهای تکنولوژیک جامعه امروز ایران به منظور تدوین طرح جامع آموزش تکنولوژی معماری
 • راهکارهای گسترش استفاده از سیستم‌های ساختمانی و مصالح جدید به منظور سبک سازی و مقاوم ساختن ساختمان‌ها
 • بررسی دو روش تئوری و عملی در آموزش دروس سازه ای به دانشجویان معماری
 • تحقیقی پیرامون رفتار اجزاء معماری ساختمان در برابر زلزله (مطالعه موردی پنجره)
 • سازمان دادن و سیستم بخشیدن به دانش مهندسی و تجربیات فنی در زمینه انتخاب سیستم های ساختمانی
 • مقایسه میزان تخریب گونه‎های مختلف ساختمانهای جدیدالاحداث در زلزله منطقه قائنات
 • بررسی آسیب‌های ناشی از اجرای نا متناسب ساختمان‌های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات
 • بررسی شرایط و جایگاه ساختمان‎های بلند در ایران و ارائه الگوهای مناسب از نظر عملکرد معماری
 • طرح سنگرهای قابل حمل توسط نفر