– شورای تدوین مقررات ملی ساختمان (۱۳۷۵ تاکنون)

– National Council of Building Codes of Iran, Member, 1996 up to now.

– انستیتوی مهندسین سازه انگلستان (۱۳۷۲ تاکنون)

– The Institution of Structural Engineers, Yorkshire, England.

– انستیتوی مهندسین راه و ساختمان انگلستان (۱۳۷۲ تاکنون)

– The Institution of Civil Engineers, London, United Kingdom.

– کمیته تخصصی حفاظت ساختمان‏ها در برابر حریق، عضو و رئیس (۱۳۷۵ تاکنون)

– National Fire Protection Committee, Member and Chairman, 1996 up to now.

– سازمان نظام مهندسی کشور (۱۳۶۵ تاکنون)

– Iranian Construction Engineers Organization, Member, 1986 up to now.

– شورای فناوری های نوین ساختمانی، عضو و رئیس (۱۳۸۶ تاکنون)

– Advanced Construction Technologies Council, Member and Chairman, 2007 up to now.

– انجمن سازه‏های فضاکار ایران، عضو موسس (۱۳۸۸ تاکنون)

– Space Structures Association, Member, 2009 up to now.

– هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران (۱۳۸۸ تاکنون)

– Iranian Distinguished Architects Association, Member, 2009 up to now.