• مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی طراحی شهری اسلامی – ایرانی
  • ارتقاء روش‎های ساخت در معماری سنتی و انطباق فناوری‎های نوین، مصالح و روش‎های جدید ساختمانی با اقلیم‎های مختلف کشور به‎منظور تحقق ارزش‎های پایدار در معماری و شهرسازی ایران