راهنمایی رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد:

–      استاد راهنمای ۶۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و ۲۰ رساله دکتری که تعدادی از آنان بشرح زیر در حال حاضر اعضا هیات علمی دانشگاه‎های کشور هستند:

  1. محمد رضا بمانیان
  2. محمد حسین آیت اللهی
  3. افسانه زرکش
  4. محمد رضا عراقچیان
  5. کتایون تقی زاده
  6. محسن وفامهر
  7. عباسعلی شاهرودی
  8. حسین باستانی
  9. علی اندجی گرمارودی
  10. محمد باقر کبیر صابر