طرح های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته بشرح زیر :

کاربرد نانوفناوری و معماری دیجیتال در طراحی ساختمان‎ها

قسمت اول : پیشینه تاریخی و دستاوردهای گذشته

کاربرد نانو فناوری و معماری دیجیتال در طراحی ساختمان‎ ها

قسمت دوم : ضرورت‎ها و نیازهای امروز

کاربرد نانو فناوری و معماری دیجیتال در طراحی ساختمان ‎ها

قسمت سوم : آینده را چگونه باید ساخت

رفتار شناسی قوس‏ها و گنبدها در معماری ایران، یکپارچگی معماری و سازه

فناوری‏ های نوین برای مقاوم سازی بناهای تاریخی با حداقل مداخله و حفظ اصالت آثار هنری و معماری

مطالعه موردی: بناهای تاریخی مذهبی در معماری ایران

انطباق پذیری فناوری‏های نوین و تولید صنعتی ساختمان با ارزش‏های پایدار در معماری ایران

کاربرد هوش مصنوعی در انتخاب سیستم سازه‏ای مناسب در طرح‏های معماری

(مطالعۀ موردی: ساختمان‏های بلند)

بررسی نیازهای تکنولوژیک جامعه امروز ایران به منظور تدوین طرح جامع آموزش تکنولوژی معماری

راهکارهای گسترش استفاده از سیستم‌های ساختمانی و مصالح جدید به منظور سبک سازی و مقاوم ساختن ساختمان‌ ها

بررسی دو روش تئوری و عملی در آموزش دروس سازه ای به دانشجویان معماری

تحقیقی پیرامون رفتار اجزاء معماری ساختمان در برابر زلزله

(مطالعه موردی پنجره)

سازمان دادن و سیستم بخشیدن به دانش مهندسی و تجربیات فنی در زمینه انتخاب سیستم های ساختمانی

مقایسه میزان تخریب گونه‎های مختلف ساختمانهای جدیدالاحداث در زلزله منطقه قائنات

بررسی آسیب‌های ناشی از اجرای نامتناسب ساختمان‌ های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات

بررسی شرایط و جایگاه ساختمان ‎های بلند در ایران و ارائه الگوهای مناسب از نظر عملکرد معماری

طرح سنگر های قابل حمل توسط نفر