اجلاس سازندگان مشهد

Conference of the Builders and Architects of MASHHAD

مشهد – مرکز همایش های برج سپید (رضاشهر-خاقانی)

Mashhad

28 و 29 شهریور 1401

2022   September  19 & 20  , Monday