اختتامیه سومین دو سالانه معماری ایران

The conclusion of the third biennial of Iranian architecture

مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

University of Tehran

6 شهریور 1397

2018   August  28   , Tuesday