اختتامیه سومین دو سالانه معماری ایران

مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

6 شهریور 1397