افتتاحیه پارس آیوکد دانشگاه پارس

Inauguration of Pars IOCD, Pars University

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

13 مهر 1396

2017   October  5   , Thursday