امضا تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پارس و شورای اسلامی

دانشگاه معماری و هنر پارس

13 اردیبهشت 1400