اولین نمایشگاه واقعیت مجازی دانشجویان رشته چندرسانه ای دانشگاه پارس

دانشگاه معماری و هنر پارس

5 و 6 بهمن 1401