بازدید پروفسور گلابچی چهره ماندگار معماری کشور از منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

Professor Golabchi’s visit to Nowshahr Port Special Economic Zone

منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

Nowshahr

11 اسفند 1394

2016   March  1   , Tuesday