برگزاری نشست سه روز آشنایی با دانشگاه پارس با حضور پروفسور گلابچی

“Three Days of Acquaintance with Pars University” meeting

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

16 شهریور 1401

2022   September  7   , Wednesday