برگزاری نشست سه روز آشنایی با دانشگاه پارس با حضور پروفسور گلابچی

دانشگاه معماری و هنر پارس

16 شهریور 1401