بزرگداشت ایرج اعتصام

سالن شهید آوینی هنرهای زیبا – دانشگاه تهران

20دی 1401