بزرگداشت ایرج اعتصام

Commemoration of Iraj Etesam

سالن شهید آوینی هنرهای زیبا – دانشگاه تهران

University of Tehran

20دی 1401

2023   January  10   , Tuesday