تجلیل از آقای عکاس، استاد محمد خادمیان با حضور پروفسور گلابچی

دانشگاه معماری و هنر پارس

3 شهریور 1401