تجلیل از آقای عکاس، استاد محمد خادمیان با حضور پروفسور گلابچی

Honoring Mr. photographer, Professor Mohammad Khadimian with the presence of Professor Golabchi

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

3 شهریور 1401

2022   August  25   , Thursday