تحلیل و نقد آثار برجسته زاها حدید در دانشگاه پارس

Analysis and review of Zaha Hadid’s works

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

28 فروردین 1395

2016   April  16   , Saturday