مراسم تقدیر از اساتید فرزانه دانشگاه معماری و هنر پارس با عنوان “نیم قرن تلاش علمی موفق در تربیت فرزندان فرهیخته ایران زمین”

Appreciation ceremony for wise professors of Pars University with the title “Half a century of successful scientific efforts in raising educated children of Iran”

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

3 اسفند 1398

2020   February  22   , Saturday