چندین دوره جایزه معماری میرمیران

Several periods of Mirmiran Architecture Award


سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران

The 13th Mirmiran Architecture Award

خانه هنرمندان

House of Artists

3 اردیبهشت 1398

2019   April  23   , Tuesday


یازدهمین دوره مسابقه معماری میرمیران با موضوع «معماری پاسخگو»

The 11th edition of the Mirmiran Architecture Competition with the theme “Responsive Architecture”

خانه هنرمندان

House of Artists

3 اردیبهشت 1396

2017   April  23   , Sunday


مراسم دهمین دوره جایزه معماری میرمیران

Ceremony of the 10th Mirmiran Architecture Award

خانه هنرمندان ایران

House of Artists

1 اردیبهشت 1395

2016   April  20   , Wednesday


مراسم نهمین دوره جایزه معماری میرمیران

Ceremony of the 9th Mirmiran Architecture Award

تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران

House of Artists

2 اردیبهشت 1394

2015   April  22   , Wednesday


گزارش یادمان جایزه معماری میرمیران

Mirmiran architecture award commemoration report

خانه هنرمندان

House of Artists

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

2014   April  24   , Thursday