چندین دوره جایزه معماری میرمیران

سیزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران

خانه هنرمندان

3 اردیبهشت 1398


یازدهمین دوره مسابقه معماری میرمیران با موضوع «معماری پاسخگو»

خانه هنرمندان

3 اردیبهشت 1396


مراسم دهمین دوره جایزه معماری میرمیران

خانه هنرمندان ایران

1 اردیبهشت 1395


مراسم نهمین دوره جایزه معماری میرمیران

تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران

2 اردیبهشت 1394


گزارش یادمان جایزۀ معماری میرمیران

خانه هنرمندان

4 اردیبهشت 1393