جشنواره هنری پارس، نشست دوم: تحلیل بررسی آثار هنرمند نقاش، حوراء پیش قدم

دانشگاه معماری و هنر پارس

30 آذر 1398