دریافت رتبه ناشر برتر در چهارمین دوره جایزه دکتر مزینی زمینه معماری و شهرسازی

The best publisher in Dr. Mazini Award

موزه هنرهای دینی امام علی تهران

Imam Ali Museum

21 تیر 1396

2017   July  12   , Wednesday