سوابق تحصیلی

فوق دكتري سيستم‌هاي ساختماني از دانشگاه ليدز انگلستان

(University of Leeds, England) ۱۳۷۵

دكتري مهندسي راه و ساختمان – تخصص سازه در معماري از دانشگاه ليدز انگلستان

۱۳۷۵

فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان با رتبه اول از دانشكده فني دانشگاه تهران

خرداد ۱۳۶۲

ليسانس مهندسي راه و ساختمان با رتبه اول از دانشكده فني دانشگاه تهران

خرداد ۱۳۵۹