سخنرانی در دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی

Speech in Shariati Technical and Vocational College

آمفی تئاتر فاز 3 دانشکده فنی دکتر شریعتی

Shariati Technical and Vocational College

31 اردیبهشت 1398

2019   May  21   , Tuesday