سمینار آموزشی مبانی طراحی ساختمان های بلند

Educational seminar on the basics of high-rise buildings design

سازمان نظام مهندسی قزوین

Organization of Qazvin Engineering System

22 اردیبهشت 1393

2014   May  12   , Monday