شروع به کار دبیرخانه نخستین دوره جشنواره تئاتر دانشگاهی پارس

The secretariat of the first period of the Pars University Theater Festival started working

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

3 شهریور 1401

2022   August  25   , Thursday