ارائه و انتشار مقالات علمی به زبان انگلیسی و فارسی

ارائه و انتشار بالغ بر ۱۳۰ مقاله علمی به زبان انگلیسی و فارسی در طول سال‎های ۱۳۷۲ تاکنون بشرح زیر

مقالات ملی

محمود گلابچی، هادی محمودی نژاد، زهره فرشی حقی،تبیین مدل کیفی ارزیابی روان شناسی شناختی معماری بیوفیلی در برنامه ریزی و طراحی مسکن،1401.

آرزو فیض اله بیگی، محمود محمدحسین زاده گلابچی و مجتبی رضازاده اردبیلی. بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه ای بناهای دارای گنبد دوپوسته گسسته در منطقه تفرش. مجله صفه، دوره: 31، شماره: 3، 1400.

آیدا رحیمی گلخندان و محمود گلابچی. ارزیابی مکانیزم‌های حمایت دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه‌ای راه مشارکت عمومی-خصوصی. نشریه مهندسی سازه و ساخت، دوره: 8، شماره: 6، 1400.

محمد مهدی نراقیان، محمود گلابچی و طهمورث حسنقلی پور. پیچیدگی پروژه های زیرساخت شهری؛ چارچوبی برای سطح بندی پروژه ها از منظر پدافند غیر عامل. فصلنامه مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، دوره: 11، شماره: 44، 1400.

محمودگلابچی، کتایون تقی‌زاده، محمدرضا متینی و محمدزارع. طبقه‌بندی عناصر وابسته به مفهوم سازگاری در معماری بر اساس مقیاس‌های عملکردی.  مجله صفه، دوره: 31، شماره: 1، 1400.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، اعظم جعفری و محمود حسینی. بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان. مهندسی سازه و ساخت 7، 3، 1399.

آنالی داهیم، سید کاظم ساداتی و محمود محمدحسین زاده گلابچی. معرفی فناوری و بررسی توسعه جهانی نیروگاه‌های خورشیدی شناور. دو فصلنامه انرژی های تجدیدپذیر و نو 7، 2 ، 1399.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و آیدا رحیمی گلخندان. رویکرد اختیارات نامتعارف در تسهیم ریسک درآمد آزادراه‌های مشارکت عمومی-خصوصی. پژوهشنامه حمل و نقل 17، 4 ،1399.

نیما یزدانی و محمود محمدحسین زاده گلابچی. شناسایی و اولویت بندی شاخص های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هدف کاهش مخاطرات محیطی در پروژه های صنعت ساخت ایران. مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق) 6، 4 ،1398.

آرزو فیض اله بیگی، محمود محمدحسین زاده گلابچی و مجتبی رضازاده اردبیلی. تحلیل هندسه نظری و عملی و تناسبات گنبد دو پوسته گسسته مسجد جامع عباسی اصفهان. هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی 24، 4، 1398.

فرناز حسینی یارندی، فرهنگ شعفی و محمود گلابچی. تأثیر ارگونومی بر رضایت شغلی نیروهای ستادی شاغل در پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران. مجله مهندسی بهداشت حرفه‌ای شماره 4، دوره 6، 1398.

فرناز حسینی یارندی، محمود گلابچی و فرهنگ شعفی، پرسشنامه عمومی ارزیابی ارگونومیکی محیط اداری، 1398.

فریبا شعله، محمود گلابچی، سیامک حاجی یخچالی و نیما یزدانی، طراحی چارچوب مفهومی عوامل زمینه ای موثر بر انتقال دانش در پروژه های فراملی، 1398.

مهدی محمدی قاضی محله و محمود محمدحسین زاده گلابچی. تعیین میزان تأثیر عوامل اتلاف هزینه در هزینه کل پروژه‌های ساخت آپارتمان های مسکونی. مهندسی سازه و ساخت 5، 4 ،1397.

زهره سادات قاسمی و محمود گلابچی، کاربرد تیوری مبتنی بر عامل در طراحی پوسته های هوشمند،1397.

آذین جلالی و محمود گلابچی،طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان، 1397.

عطیه احمدی، محمود گلابچی و سعید یوسفی، شناسایی شاخص های پیچیدگی در فرایندهای مدیریت زمان پروژه بر اساس استانداردPMBOK،1397.

امیررضا اردکانی، محمود محمدحسین زاده گلابچی، سیدمحمود حسینی و متین علاقمندان. بررسی تأثیر فرم ساختمان‌های بلند بر پایداری سازه‌ای آنها با هدف کاهش مخاطرات زلزله نمونۀ موردی: تأثیر پارامتر شکل پلان. مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق) 4، 1 ،1396: 27-42.

محمود گلابچی و مهدی محمدی قاضی محله، اولویت‎بندی عوامل اتلاف زمانی و ارائه فرمول پیش‎بینی میزان اتلاف در پروژه های ساختمانی مسکونی با استفاده از روش لاسو،1396.

امیررضا اردکانی، محمود محمدحسین زاده گلابچی ، سیدمحمود حسینی و متین علاقمندان. بررسی تأثیر فرم ساختمان‌های بلند بر پایداری سازه‌ای آنها با هدف کاهش مخاطرات زلزله نمونۀ موردی: تأثیر پارامتر شکل پلان. مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق) 4، 1 (1396): 27-42.

مجید پرچمی جلال، محمود محمدحسین زاده گلابچی و الهام یوسفی. تجزیه و تحلیل روش‌های آنالیز تاخیر مبتنی بر پنجره‌ها در برنامه Easy Plan و ارائه چارچوب انتخاب مناسب‌ترین روش آنالیز تاخیر. مجله عمران شریف 31-3، 4/2 1395: 41-49.

فریبرز کریمی، محمود گلابچی، محمدرضا حافظی و کتایون تقی‌زاده.نقش رویکردهای تاثیر گذار در شکل‌گیری پیکره ساختمان‌های بلند. دو فصلنامه معماری و شهرسازی ایران شماره 11، دوره 7، 1395.

هشیار نوشین، محمود گلابچی و سیده زهرا صفائی. بررسی ابعاد گوناگون سازه‌های شبکه‌ای فضاکار چلیکی. نشریه علمی مهندسی سازه و ساخت، 1395.

محمود گلابچی و امیر فرجی، مدل عصبی-فازی پشتیبان تصمیم فازهای اولیه پروژه های صنعت نفت،1394.

مجید پرچمی جلال، محمود گلابچی و هادی تلخابی، تدوین الگوریتم ادعاهای حقوقی قراردادی و ارزیابی فراوانی و شدت تاثیر آنها در پروژه های طرح و ساخت غیر صنعتی کشور، 1394.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، رامتین خلعتبری و علیرضا فاضل. مشارکت بهره برداران در فرآیند طراحی، زمینه ساز تحقق پایداری اجتماعی مسکن انبوه در ایران؛ نمونه موردی: مسکن شهرک صنعتی پرند. مدیریت شهری – نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی 13، 35 1393: 24-7.

هادی تلخابی، مجید پرچمی جلال و محمود گلابچی.بررسی و تحلیل علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی پروژه های زیرزمینی کشور.1393.

علی محقر، احمد جعفرنژادچقوشی ، محمود محمدحسین زاده گلابچی و یونس جبارزاده. شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعه موردی: سازمان های پروژه محور فعال در صنعت ساخت. مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 5، 2 1392: 141-154.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. ارایه چارچوب نظری پیچیدگی برای مدیریت و کنترل پروژه های صنعت ساخت. سد و نیروگاه برق آبی – انجمن برق آبی ایران 1، 1 (1392): 41-55.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. ارایه چارچوب نظری پیچیدگی برای مدیریت و کنترل پروژه های صنعت ساخت. سد و نیروگاه برق آبی – انجمن برق آبی ایران 1، 1 1392: 41-55.

گلابچی، محمود و نقاش طوسی، حسین و سبط، محمد حسن . مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان. فصلنامه آموزش مهندسی ایران 9، 35 ،1387.

عباسعلی شاهرودی ، همایون اربابیان و محمود محمدحسین زاده گلابچی . بهره گیری از طبیعت برای آموزش درس ایستایی در رشته معماری در ایران. هنرهای زیبا 31، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و مجتبی طیبات. علل عدم پایداری ساختمان های مسکونی روستایی دربرابر زلزله و ارائه الگوی ساخت براساس امکانات و توانایی های محلی مطالعه موردی : روستاهای زرند کرمان. هنرهای زیبا 30، 30 1386: 31-42.

محمود گلابچی، استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی برای حل مشکل مسکن در کشور. مجله انبوه سازان مسکن، شماره شانزدهم، تهران،1384.

محمود گلابچی. استفاده از فناوری های نوین ساختمانی برای حل مشکل مسکن در کشور، مجله انبوه سازان مسکن 16. 1384.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. سازه نظام دهنده و تعیین کننده فرم در معماری. معماری و شهرسازی 74، 75-74 ،1382.

محمود گلابچی. هنر مهندسی سازه.مجله آبادی، تهران، پاییز و زمستان1382.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. ضوابط معیارها و اصول طراحی در ساخت بناهای بلند. هنرهای زیبا 1، 9- 52-62، 1381.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. مقایسه میزان تخریب گونه های مختلف ساختمان های جدید الاحداث در زلزله منطقه قائنات. هنرهای زیبا -، 8، 1376: 119-131.

Analysis of Barriers of Implementing BIM in Construction Industry: Iranian Private Projects, H Athari Nikooravan, M Golabchi – Sharif Journal of Civil Engineering, 2023.

The Relationship between “Wisdom” and “Conceptuality” and its Effect on the Formation of Contemporary Architecture of Iran, M Golabchi, A Gholipour – Armanshahr Architecture & Urban Development, 2021.

Complexity of Urban Infrastructure Projects؛ a framework for project leveling respect to passive defense, MM Naraghian, M Golabchi, T Hasangholi Pouryasouri – Strategic Management Studies of National Defence …, 2021.

Performance Assessment of Campus Open Spaces via Post-Occupancy Evaluation (The Case Study of Eram Campus, Shiraz University), B Rajaei, M Golabchi, V Ghobadian – Armanshahr Architecture & Urban Development, 2021.

Amirhossein Zekri, Rima Fayaz, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Harvesting Daylight in High-rise Office Buildings Using Phyllotaxis Model. International Journal Of Architecture And Urban Development 11, no. 3 ,2021.

A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran, S Arabi, M Golabchi, M Darabpour – Space Ontology International Journal, 2020.

Evaluation of Customer Attraction Focusing on Biophilic Design Features in the Case Study of Saray-e-Moshir, Shiraz, N Esmaili, M Golabchi, V Ghobadian – Armanshahr Architecture & Urban Development, 2020.

Soheil Arabi, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and Mehrab Darabpour. A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran. Space Ontology International Journal-Architecture, Urban Design and Planning 9, no. 1 2020: 77-91.

Estimating the amount of time waste causes effect on apartment projects by GRNN Method, M Mohammadi Ghazimahalleh, M Golabchi – Modern Research in Decision Making, 2018.

Iranian architecture technology, University of Tehran Press, Tehran, Iran ,M Golabchi, A Javani Dizaji – 2018.

Sustainable Development in Cities: A Qualitative Approach to Evaluate Rating Systems, S Arabi, M Golabchi, M Darabpour – Civil Engineering Journal, 2018.

Sustainable Development in Cities: A Qualitative Approach to Evaluate Rating Systems,(2018), Civil Engineering Journal, S Arabi, M Golabchi, M Darabpour.

Ranking and Prediction Formula of Time Waste Causes in Residential Building Projects by LASSO Method, M Golabchi, M Mohammadi Ghazimahalleh – Industrial Management Journal, 2017.

Building information modeling, M Golabchi, E Noorzai, A Golabchi, K Gharouni Jafari – 2016.

Quantitative Risk Analysis and Integration of Value Engineering to Increase the Efficiency of Project Management Case Study: Sattar Khan Commercial Centre-Flour Parking-Tehran, M Golabchi, H Toosi, P Shahsavand – Mediterranean Journal of Social Sciences, 2016.

Developing algorithms of legal-contractual claims and study of the occurrence rate and severity of impact on non-industrial DB projects of Iran, MP Jalal, M Golabchi, H Talkhabi – 2016.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . The Accordance of Vernacular Earth Architecture with IEPs and the Natural Image of Sustainability: Investigation of Earth Architecture of Kavir. Arman Shahr 12, no. 2, 2014: 31.

Analysis of the Causes of Contractor’s Claims in the DB Contracts of Underground Projects in Iran, H Talkhabi, M Parchami Jalal, M Golabchi – Tunneling & Underground Space Engineering, 2014.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . The Accordance of Vernacular Earth Architecture with IEPs and the Natural Image of Sustainability: Investigation of Earth Architecture of Kavir. Arman Shahr 12, no. 2 (2014): 31.

Eliaszadeh Moghadam, Seyyed Nasroddin, Mahmood Feizabadi, Mohamadreza Bemanian, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and Mojtaba Ansari. Methods of Utilizing Nature in Samples of Iranian Contemporary Architecture. Arman Shahr 6, no. 10 ,2013: 15-30.

Identifying Functions of Parent Organization: A Case Study in Project-Based Organizations of the Construction Industry, A Mohaghar, A Jafarnejad, M Golabchi, Y Jabarzadeh – 2013.

Projects delivery methods, M Golabchi, E Noorzai -Tehran University Press, 2013.

Methods of Utilizing Nature in Samples of Iranian Contemporary Architecture SN Eliaszadeh Moghadam, M Feizabadi, M Bemanian… – Armanshahr Architecture & Urban Development, 2013.

Nanotechnology in architecture and construction engineering, M Golabchi, K Taghizade, E Sorooshnia – University of Tehran Publication, 2012.

Properties of natural organisms and its use in technological architecture, M Feizabadi, M Bemanian, M Golabchi, M Ansari… – Iran University of Science & Technology, 2012.

New Construction Technologies, Tehran: Tehran University Press, M Golabchi, H Mazaharin, 2010.

Project strategic management, Tehran, Iran: Press University of Tehran, M Golabchi, A Faraji, 2010.

New architectural technologies, University of Tehran Press, Tehran, Iran, Mahmood Golabchi, H Mazaherian, 2010.

Collapse of Rural Residential Buildings in Earthquake: An Economical Construction Method Proposal Based on Availability of Materials and Skills Case Study: Zarand Kerman Province M. Golabchi, M. Tayebat-2007.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . Architectural Form and Structural Behaviour. معماری و شهرسازی -, no. 74&75, 2004: 16-17.

Arabi، Soheil و Golabchi، Mahmood و Darabpour، Mehrab،1397،Sustainable Development in Cities: A Qualitative Approach to Evaluate Rating Systems.

مقالات بین المللی

Neda Rahnama, Esmatullah Noorzai, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Interaction and effects of dangerous and hidden points on firefighter’s health during fire overhaul using the PLS-SEM technique. Facilities 41, no. 3/4 ,2023: 265-279.

Bahareh Tayeri, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Development of sustainable architecture approach to design low-carbon residential buildings based on LEED certificate. NeuroQuantology 20, no. 1303-5150 ,2022.

Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and Shima Nikkhouyemokamel. Personality traits of the project strategist in different project types. International Journal of Project Organisation and Management 14, no. 4 ,2022: 478.

A Shamshirgaran, SH Hosseini Nourzad, H Keshtkar, Large-Scale Automated Sustainability Assessment of Infrastructure Projects Using Machine Learning Algorithms with Multisource Remote Sensing Data, Journal of Infrastructure Systems, 2022.

Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Building circularity as a measure of sustainability in the old and modern architecture: A case study of architecture development in the hot and dry climate. ENERGY AND BUILDINGS 2, no. 0378-7788 ,2022.

Solmaz Ahmadzadeh Amid, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and esmat Norzaei. Identifying factors affecting waste production throughout the construction project life cycle and proposing BIM-based solutions. TQM Journal 1, no. 17542731 ,2022.

F Pouyandeh, M Golabchi, K Taghizadeh, Providing a model to choose the most appropriate agile method in construction projects, Proceedings of the Institution of Civil Engineers , 2022.

Aida Rahimi Golkhandan1, Mahmoud Golabchi, Evaluating Public Sector’s Support Mechanisms for Project Companies Facing Revenue Risk of PPP Projects, Journal of Structural and Construction Engineering, 2021.

Niaz Esmaili, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and Vahid Ghobadian. Assessing Sustainable Local Identity in the Commercial Centers with an Emphasis on Biophilic Design. International Journal of Applied Arts Studies 6, no. 2 ,2021.

Arezoo Feizollahbeigi, Paulo Lourenco, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Javier Ortega, and Mojtaba Reza Zadeh Ardebili. Discussion of the role of geometry, proportion and construction techniques in the seismic behavior of 16th to 18th century bulbous discontinuous double shell domes in central Iran. Journal of Building Engineering 33, no. 33,2021.

FH Yarandi, F Shaafi, M Golabchi, Effect of Ergonomics on Job Satisfaction of the Administrative Staffs Working on Projects in Iranian Gas Engineering and Development Company, Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume, 2020.

A Jafari, M Golabchi, M Hosseini, Influence of Adhered Masonry façade on Seismic Response of Buildings, Journal of Structural and Construction Engineering, 2020.

MM Farizhendy, E Noorzai, M Golabchi, Implementing the NSGA-II genetic algorithm to select the optimal repair and maintenance method of jack-up drilling rigs in Iranian shipyards, Ocean Engineering, 2020.

A Ardekani, I Dabbaghchian, M Alaghmandan, Parametric design of diagrid tall buildings regarding structural efficiency, Architectural Science Review, 2020.

O Abbasi, E Noorzai, K Gharouni Jafari, M Golabchi, Exploring the causes of delays in construction industry using a cause-and-effect diagram: case study for Iran, Journal of architectural engineering, 2020.

F Moshtaghian, M Golabchi, E Noorzai, A framework to dynamic identification of project risks, Smart and Sustainable Built Environment, 2020.

Mojgan Mortezaei, Esmatullah Noorzai, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Implementing the NSGA-II genetic algorithm to select the optimal repair and maintenance method of jack-up drilling rigs in Iranian shipyards. OCEAN ENGINEERING 211, no. 211 ,2020.

Esmatullah Noorzai, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Selecting a proper construction system in small and medium mass housing projects, considering success criteria and construction volume and height. Journal of Engineering, Design and Technology, no. 2020.

Mozhgan Mortazaei, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and Esmatullah Noorzai. Identifying the required infrastructure to improve the jack-up maintenance process based on effective criteria in the Persian Gulf. Journal of Engineering, Design and Technology , no. 2020.

Omid Abbasi, esmat Norzaei, Kobra Gharouni Jafari, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Exploring the Causes of Delays in Construction Industry Using a Cause-and-Effect Diagram: Case Study for Iran. Journal of Architectural Engineering 26, no. 3 ,2020.

Farhad Bayat, Esmatollah Noorzaee, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Identifying the most important public–private partnership risks in Afghanistan’s infrastructure projects. Journal of Financial Management of Property and Construction 24, no. 3 ,2019: 309-337.

M Golabchi, S HajiYakhchali, N Yazdani, Developing a Conceptual Framework of Contextual Factors Affecting Knowledge Transfer in Transnational Projects, F Shoeleh, Industrial Management Journal, 2019.

M Mohammadi Ghazimahalleh, M Golabchi, Evaluating the impact of cost waste causes in residential buildings construction total cost, Journal of Structural and Construction Engineering, 2019.

A Ahmadi, M Golabchi, S Yousefi, Complexity Factors Highlighting in PMBOK-Based Project Time Management, – Journal of Dam and Hydroelectric Powerplant, 2018.

Soheil Arabi, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and Mehrab Darabipour. Sustainable Development in Cities: A Qualitative Approach to Evaluate Rating System. CIVIL ENGINEERING JOURNAL 4, no. 12 ,2018: 2999-3004.

Field Observation and Vulnerability Assessment of Gonbad-e Qbus, Marziye Ebrahimiyan – Mahmood Golabchi – Mohammad Yekrangnia, Journal of Architectural Engineering 23(4):05017008, 2017.

Katayoon Taghizade – Mahmood Golabchi, Understanding the Formation Process of Creativity in Architectural Design: A Case Study of Iranian Professional Architects, Zhaleh Sharifi, The International Journal of Architectonic Spatial and Environmental Design 11(4):13-35, 2017.

Esmatullah Noorzai, Kobra Gharouni jafari, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and Sahar Hamedi. Selecting an Appropriate Finance Method of Public-Private Partnership for Railway Projects in Iran through AHP Method. international journal of structural and civil engineering research 5, no. 1 ,2016: 74-79.

E Noorzai, KG Jafari, M Golabchi, S Hamedi, Selecting an appropriate finance method of public-private partnership for railway projects in Iran through AHP method, International Journal of Structural and Civil …, 2016.

M Golabchi, EA Nourzaei, Selecting the best PPP method in rail projects by using AHP methods, Journal of Transportation Engineering, 2015.

RH Kouchaksaraei, SH Zolfani, M Golabchi, Glasshouse locating based on SWARA-COPRAS approach, International Journal of Strategic Property Management, 2015.

M Golabchi, A Faraji, Pre-project neuro-fuzzy decision support model for oil industry projects, Industrial Management Journal, 2015.

JG Chahanjiri, M Golabchi, MR Bemanian, Developing neo-vernacular building technologies to integrate natural and built environments: a model tourist village in Qeshm Island.,Research Journal of Recent Sciences, 2014.

R Haghnazar, H Nooshin, M Golabchi, Improving the regularity of geodesic domes using the concept of stepping projection, International Journal of Space Structures, 2014.

Ahmadi, Atieh, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Complexity Theory in Construction Project Time Management. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 6, no. 5 ,2013: 538-542.

M Golabchi, M Habibi Savadkouhi, Application of polymer matrix composites in retrofitting existing buildings, Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of …, 2013.

M Feizabadi, M Bemanian, M Golabchi, SM Mirhosseini, Methods of Utilizing Natural Organisms in Technological Architecture, Middle-East Journal of Scientific Research, 2013.

Ahmadi, Atieh, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Complexity Theory in Construction Project Time Management. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 6, no. 5 (2013): 538-542.

Mahmoud Feyzabadi, Mohammad Reza Bemanian, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Methods of Utilizing Natural Organisms in Technological Architecture. Middle- East Journal of Scientific Research 13, no. 3 ,2013: 379-389.

Anahita khodadadi, Hoshyar Noshin, Zohre Bozorgmehry, and Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi. Modern Lattice Domes Based on the Traditional Iranian Masonry Domes. International Journal of Space Structures 27, no. 4 ,2012: 231-246.

M Foroozanfar, M Golabchi, S Yousefi, Assessment of architectural and physical factors in human resources performance in project-oriented organizations, 2012 IEEE International Conference on Industrial …, 2012.

Hamidreza Athari N, Mahmood Golabchi, Ehsan Saghatforoush Development of New Evaluation Methods for Qualitative alternatives Using Fuzzy Calculations. European Journal of Scientific Research 51, no. 3 ,2011: 314-305.

F Alemi, P Homami, M Golabchi, M Akbarian, The vulnerability assessment of historical masonry buildings against earthquakes by the modified Equivalent Frame Method, Advanced Materials Research, 2010.

M Golabchi, P Homami, SR Pashanejati, Seismic assessment of the superstructure of the Naghareh Khaneh Edifice after base isolation by simplified kinematic limit analysis, Advanced Materials Research, 2010.

P Homami, M Golabchi, Stabilization and Strengthening the Foundation of the Two Entrance Gates of the Holy Shrine of Imam Reza (PBUH), Advanced Materials Research, 2010.

M Golabchi, Architectural Education in Civil Engineering Challenges and Future Development, University College of Engineering, 2010.

Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi , Heydar Amini, and Parvaneh Shahsavand. Quantitative Risk Analysis and Integration of Value Engineering to Increase the Efficiency of Project Management Case Study: Sattar Khan Commercial Centre – Flour Parking – Tehran. Mediterranean Journal of Social Sciences 7, no. 4 ,201): 90-96.

Mojgan Mortezaei Farizhendy, Esmatullah Noorzai & Mahmood Golabchi. Selection of The Appropriate Structural Systems for Large Span Structures. Asian Journal of Civil Engineering(Building and Housing) 2008 VOL. 9, No. 2 pages 179-191.

Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, A knowledge-based expert system for selection of appropriate structural systems for large spans , 2008.

Mahmood Golabchi, A New Technology for Strengthening of Architectural Heritage: Structural Consolidation of Historical Buildings of Imam Reza (As) Shrine in Mashhad, Iran, Asian Journal of Civil Engineering, 2008.

محمد علی لشکری، محمود گلابچی، نفیسه احدی و کتایون تقی‌زاده. مقایسه بلوغ مدیریت پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات و موفقیت آنها در ایران. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1386.

همایش های ملی

محمود محمدحسین زاده گلابچی، نسرین گلبو و مهدی ارجمندی. تحلیل و بررسی ساختاری بام سبز در الگو و عملکرد. هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران,1400.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، علی خدائی،فرهنگ شعفی و هادی جعفرزاده. انتخاب مدل تجارت الکترونیکی مناسب جهت بهبود مدیریت تدارکات پروژه های صنعت ساخت ایران. شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران1400.

راضیه گدازگر و محمود گلابچی. نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضا، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق‌های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، 1400.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. نقش نوآوری های سازمانی و ساختاری در بهبود و توسعه عملکرد صنعت ساخت ایران. نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، تهران1400.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، کیمیا مثنوی و مهدی خان سفید. طراحی اکولوژیک منظر روددره های شهری به منظور ارتقای طبیعت گردی در راستای پارادایم توسعه ی پایدار. ششمین همایش بین المللی عمران،معماری و شهر سبز پایدار، همدان, 1400.

فریبا پاشا و محمود محمدحسین زاده گلابچی. ارزیابی تاثیر مورفولوژی شهری اطراف در مصرف انرژی ساختمان با استفاده از شبیه سازی جریان باد. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران 1400.

سحر لبافان، محمود محمدحسین زاده گلابچی و مهساسادات ترابی. طراحی نمای دو پوسته متحرک پایدار- مطالعه موردی جزیره کیش. چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)، 1399.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و آرین دخت گرامی. فرآیند “مسیریابی ” با الهام از آموزه های معماری ایران مورد مطالعاتی: حمام نواب ، عمارت کاظمی ، کاروانسرا زین الدین. سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، 1399.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، هلیانه سجادی، کریستوفر ووپ و بهرنگ سجادی. کاربرد نماهای تلفیق شده با ریز جلبک ها در کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران1398.

نیما عالی نژاد، محمود محمدحسین زاده گلابچی و محسن رمضانی. بررسی ساختارهای هندسه پذیر به منظور طراحی نمای هوشمند. ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری،1398.

نیما عالی نژاد، محمود محمدحسین زاده گلابچی و محسن رمضانی. طراحی و ساخت نمونه اولیه پوسته باز و بسته شونده (هوشمند). دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی، 1398.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، مهدیه عامری و بهرنگ سجادی. مطالعه عددی ویژگی های گرمایی ایستا و پویا برای جزئیات ساختمانی رایج برای پوسته خارجی در ایران. ششمین کنگره سالانه ملی عمران، معماری و توسعه شهری، 1398.

نیما عالی نژاد، محمود محمدحسین زاده گلابچی و محسن رمضانی. طراحی پوسته هوشمند از ایده تا ساخت نمونه اولیه. پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، 1398.

مریم آزادی، محمود محمدحسین زاده گلابچی و محمداسحاق عبدالهی. مروری بر تأثیر مواد تغییرفازدهنده ها در اجزاء ساختمانی به منظور صرفه جویی انرژی. ششمین کنگره سالانه ملی عمران، معماری و توسعه شهری،1398.

امیرحسین ذکری، محمود گلابچی و ریمافیاض. تکنیک فیلوتاکسی، رویکردی نوین برای طراحی ساختمان‌های بلندمرتبه آینده، سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران، 1398.

محمود گلابچی، مهدیه عامری و بهرنگ سجادی. مطالعه عددی جزئیات ساختمانی بهینه برای پوسته خارجی در اقلیم‌های آب و هوایی ایران. ششمین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، 1398.

کریستف ووپ، متین علاقمندان و محمود گلابچی. بررسی سیستم‌های متداول سرپناه موقت پس از سانحه در ایران و جهان و استانداردهای لازم برای طراحی.  ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، 1398.

حمیدرضا ابراهیمی، محمود گلابچی و فرهنگ شعفی. نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پیشگیری از انحراف هزینه در مدیریت پروژه. سومین کنفرانس بین‌المللی عمران ، معماری و طراحی شهری، 1397.

مهین نقی پور بهنامی، محمود گلابچی و فرهنگ شفعی. تدوین استراتژى مدیریت بهینه ساخته‌ها با هدف ارتقا سیستم‌هاى بهره بردارى و نگهدارى درمجتمع‌هاى تجارى بزرگ تهران مطالعه‌ى موردى: مجتمع تجارى کوروش. اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی، 1397.

مهین نقی پور بهنامی، محمود گلابچی و فرهنگ شفعی. شناسایی و تحلیل نقاط استراتژیک مدیریت بهینه ساخته ها با هدف ارتقا سیستم‌های بهره برداری و نگهداری در مجتمع‌های تجاری بزرگ تهران (مطالعه‌ی موردی: مجتمع تجاری کوروش. اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی، 1397.

امیرحسین کریمی، داود بهوند، مهرنوش کریمی و محمود گلابچی. بررسی معماری طاق کسری و میزان تاثیرگذاری آن بر معماری معاصر ایران، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال‌زایی در صنعت ساختمان، 1397.

امیرحسین کریمی، علیرضا اخلاقی و محمود گلابچی. بررسی رفتار چرخه‌ای قوس‌های تاریخی در معماری کهن ایران، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران، 1397.

فایزه صباغیان، محمود گلابچی و سعید دهنوی. اولویت‌بندی نظام‌های ساختمانی به منظور ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله با استفاده از روشVIKOR، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 1396.

اکبری، آرمان و حسینی نورزاد، سید حسین و گلابچی، محمود،بررسی روش های تعیین دوره امتیاز در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی،کنفرانس ملی معماری و عمران شهری،تربت جام، 1396.

محمدحسین زاده گلابچی ، محمود، حسین طوسی، پروانه شاهسوند و معصومه جلیلیان. تحلیل کمّی ریسک و تلفیق مهندسی ارزش جهت افزایش کارایی مدیریت پروژه. کنفرانس بین المللی صنایع و مدیریت، تهران، خرداد 6-6، 1395.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و مهرداد شهامت. ارایه مدلی برای تحقق مالکیت مشترک ساختمان های بلند در کلان شهر تهران. سومین کنفرانس بناهای بلند، تهران، دی 28-30، 1395.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و آذین جلالی. طراحی سازه های نیمه پیش ساخته و خود تکمیل شونده با الهام از استخوان اسفنجی انسان. دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار، تهران، اسفند 18-18، 1395.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، احسان فیاضی و آذین جلالی. کاربرد الگوریتم های ژنتیک در طراحی تکاملی ساختمان های بلند. سومین کنفرانس بناهای بلند، تهران، دی 28-30، 1395.

محمود محمدحسین زاده گلابچی ، پیام بهرامی و ابراهیم اسدی. بررسی تاثیرات ساختمان های بلند سبز به عنوان یک راهکار پایدار در کاهش آلودگی هوای تهران. سومین کنفرانس بناهای بلند، تهران، دی 28-30، 1395.

سپیده معتمد پویا، محمود محمدحسین زاده گلابچی ، محمد باقر افشار و احسان اثنی عشری. شناسایی مزایای اجرای پروژه های راهسازی پایدار به منظور افزایش آگاهی ذینفعان. اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تهران، بهمن 7-8، 1395.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و آذین جلالی.فرم یابی پوسته ساختمان های بلند با الهام از تاثیر جریان باد روی قطره های آب. سومین کنفرانس بناهای بلند، تهران، دی 28-30، 1395.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و آذین جلالی. بتن خود ترمیم شونده باکتریایی، نسل آینده ساختمایه های زیستی در ساختمان های بلند. سومین کنفرانس بناهای بلند، تهران، دی 28-30، 1395.

محمود گلابچی، زهرا ذکریاپور رودباری و شفق جاویدی. امکان سنجی استفاده از تهویه مطبوع طبیعی در ساختمان‌های بلند در تهران. سومین کنفرانس بناهای بلند، 1395.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و کتایون تقی زاده آذری. اصالت معماری، راز جاودانگی. کنفرانس بین المللی نیارش پایدار،، آذر 26-27، 1393.

امیر متقی و محمود گلابچی.انتخاب مناسبترین سیستم سازه‌ای، روش ساخت و مصالح پل‌ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS، دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران، 1395.

متقی، امیر و گلابچی، محمود، انتخاب مناسبترین سیستم سازه ای، روش ساخت و مصالح پل ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS،دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران،تهران، 1394.

جاوید قنبری چاه انجیری، محمدرضا بمانیان، محمود گلابچی و حسنعلی پورمند. همگامی سیستم ساختمانی سبک فولادی و سیستم چوبی به عنوان راه‌حلی اکولوژیک در منطقه نوار حاشیه جنوبی خزر.دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران، 1392.

محمود گلابچی، پیمان همامی و سیدروح اله پاشانجاتی. استفاده از فناوری‌های نوین در برنامه کاهش خطرپذیری زلزله مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع). دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران،1391.

آناهیتا خدادادی، هشیار نوشین، محمود گلابچی و زهره بزرگمهری. تاشه‌پردازی گنبدهای شبدری ایرانی. سومین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار، 1390.

محمود گلابچی و شوکا دولتشاهی. ارزیابی و تعیین میزان کارایی روش‌های بهسازی لرزه‌ای در مقاوم‌سازی ابنیه تاریخی با مطالعه موردی رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام. چهارمین همایش ملی مقاوم‌سازی و حفظ بناهای تاریخی ماندگار، 1390.

گلابچی، محمود و دولتشاهی، شوکا،رفتارسازه های بنایی ـ تاریخی و مقاوم آنها دربرابر زلزله با مطالعه موردی رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه السلام،کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی،کرمان، 1390.

محمود گلابچی، ضرورت تهیه طرح جامع توسعه صنعتی کشور اهداف، سازماندهی، تشکیلات و نظارت، دومین همایش فناوری‏های نوین ساختمانی و صنعتی‏سازی، میبد، 1389.

محمود گلابچی. آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش‌های امروز، ضرورت‌های آینده.  کنفرانس آموزش مهندسی در 1404، 1388.

محمود گلابچی و مهدی مقیمی. عدم بهره‌گیری دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی و معماری از سازه‌های نوین، آسیب ‎شناسی و جستجوی راه حل ها. کنفرانس آموزش مهندسی در 1404، 1388.

مه‌گل مرتهب، زهرا مارنی و محمود گلابچی. آموزش سازه در رشته معماری به منظور ارتقا توان مهندسی / طراحی در کشور (همسای سازه و معماری). توسعه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مهندسی در شرکت‌های ایرانی، 1387.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، نقش سیستم های سازه ای در شکل گیری اثر معماری. دومین کنفرانس سازه های فضاکار، تهران، خرداد 30-2، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و کتایون تقی زاده آذری. مقررات ملی ساختمان چالشهای امروز ضرورت های آینده. مقررات ملی ساختمان، شیراز، آذر 15-16، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، زیبایی شناسی سازه ای. دومین کنفرانس سازه های فضاکار، تهران، خرداد 30-2، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، تکنولوژی و معماری-مقایسه تطبیقی تاثیرات تکنولوژی سنتی و مدرن بر انسان و معماری. اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران، اردیبهشت 30-31، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، و عباسعلی شاهرودی . روش های نوین انتقال مفاهیم سازه در رشته معماری. اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران، خرداد 30-2، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و سارا سلیمانی . بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژی آموزشی. اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران، اردیبهشت 30-31، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و فواد کریمیان . کاربرد سیستم های خبره فازی در فرایند طراحی سازه ای ساختمان های متعارف. اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران، خرداد 30-2، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و پیمان همامی .هماهنگی سازه های نوین با معماری اسلامی و سنتی. اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران، خرداد 30-2، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و حسن نقاش طوسی . تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، خرداد 22-23، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی ، عباسعلی شاهرودی و همایون اربابیان . بهره گیری از طبیعت به منظور ارتقا مفاهیم ایستایی در رشته معماری. اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران، خرداد 30-2، 1386.

فاطمه فلاح، محمد شکرچی زاده و محمود گلابچی، معرفی بتن‌های تزیینی در عناصر کف پوش معماری. اولین کنفرانس سازه و معماری، 1386.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی. دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، تهران، خرداد 30-31، 1385.

محمود گلابچی، شبیه ‏سازی مصرف انرژی در ساختمان ‏های مسکونی شهر تهران با استفاده از نرم‏ افزار. پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران, 1384.

محمود گلابچی و محسن وفامهر. ممیزی انرژی، نقش مصالح و اجزاء ساختمانی در کاهش مصرف سوخت در ساختمان. سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، بهمن 1382.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، از آموزش سازه در معماری چه انتظاری داریم?. اولین همایش آموزش معماری، تهران، آبان 4-6، 1382.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، عباسعلی شاهرودی و محسن وفامهر. بررسی و ارزیابی دروس فن ساختمان در رشته معماری. اولین همایش آموزش معماری، تهران، آبان 4-6، 1382.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. استفاده از سیستم های ساختمانی و مصالح جدید به منظور سبک سازی ساختمان ها. نهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران، تهران، تیر 20-22، 1381.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. مشکلات شهر تهران از دیدگاه مهندسی معماری و شهرسازی. اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، تهران، خرداد 15-17، 1381.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. تاثیر تکامل سیستم های ساختمانی بر توسعه روش های ساخت مسکن. جشنواره مهندسی ساختمان،، تیر 1، 1378.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. تاثیر متقابل فدانوگرایی ( پست مدرنیزم ) و ابداع سیستم های ساختمانی نوین. سلسه سخنرانی های علمی خواندگرایی (پست مدرنیزم)،، فروردین 1، 1378.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، محمدرضا بمانیان. ساختمان های مسکونی بلند و فرم های مقاوم در برابر زلزله. سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، فروردین 1، 1378.

محمود محمدحسین زاده گلابچی. ساختمان های بلند و فرم های مقاوم در برابر زلزله. کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله SEE3،، فروردین 1، 1378.

امیرحسین ذکری، محمود محمدحسین زاده گلابچی و ریما فیاض. تکنیک فیلوتاکسی ، رویکردی نوین برای طراحی ساختمان های بلندمرتبه آینده. سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران،.

خاطره حسن زاده، محمود محمدحسین زاده گلابچی، متین علاقمندان و کریستوفر ووپ. بررسی سیستم های متداول سرپناه موقت پس از سانحه در ایران و جهان و استاندارد های لازم برای طراحی. ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری.

محمود محمدحسین زاده گلابچی، هلیانه سجادی، کریستوفر ووپ و بهرنگ سجادی. ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ رﯾﺰ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در صنعت ساختمان. ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری.

امیرحسین کریمی، احمد بختیار نصر آبادی، میثم منصوری و محمود محمدحسین زاده گلابچی . بررسی رفتار چرخه ای برخی از قوس های متعارف در معماری سنتی ایران. دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، تهران.

امیرحسین کریمی، کبری قربانی، علیرضا اخلاقی و محمود محمدحسین زاده گلابچی. مدل سازی عددی گنبد دوپوسته ای و دندانه ای شکل مقبره سلطان علی رودبند. چهارمین همایش بین المللی سازه، تهران.

امیرحسین کریمی، محمود محمدحسین زاده گلابچی، امیر زراسوند، احسان امامی و پزمان همدانی. بررسی رفتار سازه ای برج گنبد قابوس با استفاده از روش اجزا محدود. کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز.

امیرحسین کریمی، محمود محمدحسین زاده گلابچی، داود بهوند و مهرنوش کریمی. بررسی رفتار لرزه ای برجسته ترین یادگار دوران ساسانی (ایوان مدائن) با استفاده از روش اجزا محدود غیرخطی. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران.

امیرحسین کریمی، محمود محمدحسین زاده گلابچی ، محمد اکبری، مسعود شیرانی و نرگس بنی نجاریان. شناخت رفتار سازه ای گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان. دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران.

امیرحسین کریمی، محمود محمدحسین زاده گلابچی، پزمان همدانی، امیر زراسوند و احسان امامی. مدلسازی عددی برج طغرل با استفاده از روش اجزاء محدود غیرخطی. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران.

مهدی خان سفید، کیمیا مثنوی و محمود محمدحسین زاده گلابچی. تاثیر چلیپا بر شکل گیری نقوش در منظره پردازی ایرانی در دوران پیش از اسلام. ششمین همایش بین المللی عمران،معماری و شهر سبز پایدار، همدان.

Esmatullah Noorzai, Kobra Gharouni Jafari, Mahmoud Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, and Sahar Hamedi. “Selecting an Appropriate Finance Method of Public-Private Partnership for Railway Projects in Iran through AHP Method.” The ICCEN 2015.

همایش های بین المللی

پیمان نصیری دارابی، محمود محمدحسین زاده گلابچی و محمد جعفری فشارکی. تاثیر برون سپاری مدیریت ساخته ها بر کاهش دعاوی حقوقی و مخاطرات دوران بهره برداری و نگهداری از ساختمان های شهری. دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، تهران1400.

ﻣﻬﺴﺎﺳﺎدات ﺗﺮاﺑﯽ و ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎي دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﺤﺮك ﭘﺎﯾﺪار -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ، چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)، 1399.

نیما عالی نژاد، محمود گلابچی و محسن رمضانی. هوشمندسازی نمای ساختمان با واکاوی ساختار پوسته‌های تطبیق‌پذیر، پنجمین همایش بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار، 1398.

نیما عالی نژاد، محمود گلابچی و محسن رمضانی. بررسی پوسته های هوشمند و ساختارهای هندسه پذیر در جهت طراحی یک نمای هوشمند. کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند، 1398.

محمد فراهانی، محمود گلابچی و محسن رمضانی. شناخت و تبیین اصول منطقه گرایی انتقادی و راهبرد های آن در معماری معاصر. اولین کنفرانس بین‌المللی توانمندسازی کسب و کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی، 1398.

محمد فراهانی، محمود گلابچی و محسن رمضانی. بررسی تحلیلی معماری پهنه‌ی لاله‌زار از گذشته تا به اکنون. اولین کنفرانس بین‌المللی توانمندسازی کسب و کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی، 1398.

محمود گلابچی و حسین فراهانی. معرفی موانع اقتصادی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران، کنگره بین‌المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار،1397.

محمود گلابچی و حسین فراهانی. معرفی موانع سیاسی و حقوقی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان‌های سبز توسط شهرداری تهران. کنگره بین‌المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار،1397.

محمود گلابچی و حسین فراهانی. معرفی موانع فنی، مهندسی و تکنولوژیکی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان‌های سبز توسط شهرداری تهران. کنگره بین‌المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار،1397.

محمود گلابچی و حسین فراهانی. معرفی موانع اجتماعی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان‌های سبز توسط شهرداری تهران. کنگره بین‌المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار،1397.

حسین فراهانی و محمود گلابچی. بررسی ابعاد مختلف توسعه پایدار در حمل و نقل شهری. کنگره بین‌المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار،1397.

رضا واکف و محمود گلابچی. مقایسه قراردادهای PPP ، EPC ، DBB و انتخاب مناسب‌ترین مدل‌های PPP به روش AHP، کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21، 1397.

رضا واکف و محمود گلابچی. انتخاب مناسب‌ترین مدل‌های قرارداد PPP در ایران با روش AHP، اولین کنگره بین‌المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی‌های نوین در صنعت ساختمان، 1397.

رضا واکف و محمود گلابچی. چالش‌های تامین مالی در قراردادهایPPP و راهکارهای پیشنهادی، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، 1397.

رضا واکف و محمود گلابچی. مناسب‌ترین قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در ایران، چهارمین همایش بین‌المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، 1397.

محمود گلابچی و مینا کلاه کج. بهبود نمای ساختمان با به کارگیری رنگ‌های نانو ساختاری با الگو گیری از بال پروانه مورفو. کنگره بین‌المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار، 1397.

حمیدرضا ابراهیمی، محمود گلابچی، فرهنگ شعفی و لیلا باقری. مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین، 1397.

محمود گلابچی، سید محمود حسینی و اعظم جعفری. بررسی رویکردهای پژوهشی و نتایج بدست آمده از تحلیل رفتار نمای بنایی با هدف بهبود عملکرد لرزه‌ ای نما. کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، 1397.

سجاد کشانی، محمد حسین کیانی، امیرحسین کریمی و محمود گلابچی. بررسی و مقایسه تزیینات به کار رفته در مدرسه چهارباغ و کلیسای وانک در معماری دوره صفویه. کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، 1397.

مریم آزادی، محمود گلابچی و علی وکیلی اردبیلی. کاهش مصرف انرژی سرمایشی درگلخانه خورشیدی بوسیله موادتغییر فازدهنده در اقلیم تهران، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، 1397.

آذین جلالی و محمود گلابچی. طراحی سازه‌های نیمه پیش‌ساخته و خود تکمیل شونده با الهام از استخوان اسفنجی (ترابکولار) انسان، کنفرانس بین‌المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلان‌شهرها، راهکارها و چالش‌ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران، 1397.

آذین جلالی، محمود گلابچی و کتایون تقی‌زاده. آموزش معماری بیونیک، بررسی تجربه طراحی پل عابر پیاده با الهام از ستون فقرات انسان. اولین کنگره بین‌المللی پژوهش‌های علوم میان رشته‌ای در شهرسازی و معماری، 1396.

ارمان اکبری، محمود گلابچی و سیدحسین حسینی نورزاد. مدل تعیین طول دوره امتیاز و قیمت‌گذاری پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی با بهره‌گیری از الگوریتم ژنتیک، دومین همایش بین‌المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، 1396.

آذین جلالی، محمود گلابچی و کتایون تقی زاده. آموزه‌های طبیعت در طراحی پل‌ها. اولین کنگره بین‌المللی پژوهش‌های علوم میان رشته‌ای در شهرسازی و معماری، 1396.

آذین جلالی، محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، آموزه های طبیعت در طراحی پل ها،اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری،تبریز، 1396.

مهدی محمدی قاضی محله و محمود گلابچی، کشف ضعف های تیوریک و بنیادین مدیریت پروژه های ساختمانی از دیدگاه ناب،اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت،تهران، 1396.

علی بوستانی، سیدحسین حسینی نورزاد و محمود گلابچی. تحلیل ریسک‌های پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی راه‌سازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه. دومین کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر،1395.

نسترن توکلی، سیدحسین حسینی نورزاد و محمود گلابچی. ارزیابی تبعات هزینه ای وزمانی تحریم های بین المللی درپروژه قطارشهری اهواز توسط سیستم اطلاعات مدیریت ریسک پروژه rmis، دومین کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، 1395.

محمود محمدحسین‌زاده گلابچی، مسعود میرمعصومی و آزاده بریمانی. بکارگیری جلبک‌های بیولومینست در طراحی پوسته ساختمان رویکردی میان رشته‌ای به طراحی معماری پایدار. کنفرانس بین‌المللی مهندسی معماری و شهرسازی، 1395.

محمود محمدحسین‌زاده گلابچی، مسعود میرمعصومی و آزاده بریمانی. اصول و معیارهای اولیه طراحی زیست راکتورهای کشت جلبک در صنعت ساختمان. کنفرانس بین‌المللی مهندسی معماری و شهرسازی، 1395.

محمود گلابچی و آیدا زینالی فرید. معماری آرکی تایپی، انعکاس ذهنی از کیهان. کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، 1394.

حامد زارعیان جهرمی، محمود گلابچی و کتایون تقی زاده. اصالت معماری، راز جاودانگی و توسعه‌ی پایدار. کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا، 1393.

محمود گلابچی، سعید یوسفی، و منا فروزانفر، اولویت بندی نقش عوامل فیزیکی و معماری محیط کار در ارتقای عملکرد پرسنل سازمان های پروژه محور،سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث،تهران، 1391.

محمود گلابچی، سعید یوسفی، و منا فروزانفر، تاثیر آموزش بر توسعه منابع انسانی سازمانهای پروژه محور،سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث،تهران، 1391.

محمود گلابچی، سعید یوسفی و منا فروزانفر. بررسی اجزای سازمان‌های پروژه محور. سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث، 1391.

محمود گلابچی، سعید یوسفی و منا فروزانفر. اهمیت مدیریت منابع انسانی در بهره‌وری سازمان‌های پروژه محور. سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث، 1391.

محمود گلابچی، سعید یوسفی و منا فروزانفر. تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد منابع انسانی سازمان‌های پروژه محور درکشورهای درحال توسعه. سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث، 1391.

محمد یزدی، محمود گلابچی و فرزام بزرگ چمی. بررسی طره‌های پارامتریک برپایه دانه‌های قاصدک و شنگ. دومین کنفرانس بین‌المللی معماری وسازه، 1390.

محمود گلابچی، محمدرضا بمانیان و منا فروزانفر. بهینه‌سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور. اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برق آبی، 1390.

محمود گلابچی، زهره بزرگمهری و آناهیتا خدادادی. طراحي نمونه ‎هايي سبك‎ وزن از دو نوع گنبد ايراني با استفاده از تاشه ‎پردازي فرمكسي. كنفرانس بين‌المللي سبك‌سازي و زلزله، 1389.

محمود گلابچی و کتایون تقی‌زاده. معماری زلزله، حلقه اتصال بین مهندسی زلزله و معماری. کنفرانس بین‌المللی سبک‌سازی و زلزله، 1389.

علیرضا جهان‌پور، محمود گلابچی و اقبال شاکری. بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان‏های کارفرمایی و ارائه راهکار. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1389.

محمود محمدحسین زاده گلابچی و محدثه دارایی. مطالعه ی کاربردهای سطوح حداقل در معماری بلندمرتبه ها. ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، بانکوک.

Hanie Omid and Mahmood Golabchi , Survey of parametric optimization plugins in Rhinoceros used in contemporary architectural design,Fourth International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management,Karaj,2020.

H Omid, M Golabchi, A review on green building architecture utilizing environmentally friendly energy-saving technologies, 5th National Conf. & 1st Int’l Conf. on Research in Civil …, 2018.

A Ardekani, M Golabchi, SM Hosseini, M Alaghmandan, Investigation of the impact of high-rise buildings shapes on their structural stability in order to reduce seismic hazards (case study: the effect of shape of plan), Environmental Management Hazards, 2017.

M Golabchi, K Taghizadeh Azari, E Sorooshnia, Design of project progress measure algorithm aimed at reducing the environmental and social hazards resulting from delay, Environmental Management Hazards, 2016.

Mahmood Golabchi and Ayda Zeinali Farid ,1394,Archetypal Architecture (Fundamental Sustainable Patterns),The International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City (ICOHACC 2015),Tabriz.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud , Sina Sharifi, and hgjhg dehgh. Efficient Biomimetic Patterns in Architectural Design. The International Conference on Adaptation and Movement in Architecture,, July 11-12, 2013 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud , hgjhg hkjhkj, and mar sho. Application of Chaos Theory in Project Time Management in Construction Industry. Chaotic Modeling and Simulation International Conference,, June 11-14, 2013 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud , hgjhg hkjhkj, and mar sho. Application of Chaos Theory in Project Time Management in Construction Industry. Chaotic Modeling and Simulation International Conference,, June 11-14, 2013 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud , Sina Sharifi, and hgjhg dehgh. Efficient Biomimetic Patterns in Architectural Design. The International Conference on Adaptation and Movement in Architecture,, July 11-12, 2013 .

Mahmood Golabchi, Monitoring the Thermal Behavior of the Masonry Dome of Holy Shrine of Imam Reza(A) to Evaluate Its Structural System, 7th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2010), Shanghai, China, 2010.

Mahmood Golabchi. Expression of Symmetry of Structure and Form in Iranian Architecture, International Conference on Symmetry of Forms and Structures, Wrocław – Cracow, Poland, 2009.

Mahmood Golabchi, Assessment of structural components of Iranian heritage building: Persepolis, Conference: STREMAH 2009Volume: 110, 2009.

Mahmood Golabchi, Green Buildings, A New Approach to Renewable Energy in Architecture and Civil Engineering, Journal of International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry, 2009.

Mahmood Golabchi, Expression of Symmetry of Structure and Form in Iranian Architecture, International Conference on Symmetry of Forms and Structures, Wrocław – Cracow, Poland, 2009.

Mahmood Golabchi, Application of Computer Aided Learning in Architectural Technology, Journal of International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry, 2009.

Mahmood Golabchi, Symmetry, the Key Element of Stability of Iranian Minarets Throughout the History, International Journal of Architectural Heritage, 2008.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . A Knowledge Based Expert System for Selection of Appropriate Structural Systems for a Particular Function. اولین کنفرانس سازه و معماری, Tehran, May 20-21, 2007 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . The Art of Architactural Technology. اولین کنفرانس سازه و معماری, Tehran, May 20-21, 2007 .

Mahmood Golabchi. International Conference on Space Structures, Tehran, Iran, May 2007.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . Computer Aided Teaching Course (CAL) on Architectural Technology. اولین کنفرانس سازه و معماری, Tehran, May 20-21, 2007 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . Optimal Design of large Span Structures. Third International Conference on High Performance Structures and materials, Osted, March 3-5, 2006 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . An expert System for optimal Selection of Large Span Structural System. The Conceptual Approach to Structural Design, Singapore, October 13-15, 2005 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . The Art of Structural Engineering. Iranian Researcher’s Seminar in Europe, Leeds, May 15-17, 2005 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . A Multimedia Computer Assisted Learning Course on Structural Systems and Construction Technologies. International Conference on New Learning Paradigm and New Learning Tools 2004,, May 9-11, 2004 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . Preliminary Earthquake Resistant Design, An Artificial Intelligence Approach. International Conference on High Performance Structures and Materials, Ancona, June 30-2, 2004 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . Computer Aided Teaching Course on Structural Systems and Construction Industry. CIB World Building Congress 2004, Toronto, May 1-6, 2004 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . CAL in architecture: A Multimedia Computer Assisted Learning Course on Structural Systems in Architecture. IRSE 2004, Manchester, July 2-3, 2004 .

Mahmood Golabchi. Application of Artificial Intelligence and Expert Systems in Architecture and Structural Design. Iranian Researcher’s Seminar in Europe (IRSE 03), 2003.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . The Ghaenat, Iran Errthquake of 10 May 1997. IUGG2003, Sapporo, July 15-17, 2003 .

Mahmood Golabchi. The principles of high-rise buildings design. HONAR-HA-YE-ZIBA , 2001.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . Architectural Form and Structural Behaviar. کنفرانس ملی ساز های فضاکار,, March 21, 2000 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . An Expert System of Optimal Selection of Composite Structures for Large Span projects. CADCAMP 2000,, August 23, 2000 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . Organising and Systematising the Arailable Knowledge and Experience in the Structural Selection Domain. SMART 2000,, May 22, 2000 .

Mahmood Golabchi, Organizing and Systematizing the Available Knowledge and Experience in the Structural Selection Domain. ERES 99, Italy, 1999.

Mahmood Golabchi. The Art of Structural Engineering, International Association for Bridge and Structural Engineering Symposium. Structures for the Future, The Search for Quality, 1999.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . A Knowledy based system for Preliminary Earth quake Resistant Design. ERES99,, May 22, 1999 .

Mahmood Golabchi, Computer Aided Teaching Course on Structural Systems. SMART 98, Italy, 1998.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . An Expert system for Optimal Selection of Large Span Structural Systems. SMART 98,, August 23, 1998 .

Mahmood Golabchi. Design Simulation for Investigation of Dynamic Behaviour of the Advanced Composite Structural System. AI in Structural Engineering, Information Technology for Design, Collaboration, Maintenance and Monitoring, Switzerland, 1998.

Mahmood Golabchi. Knowledge Elicitation in the Structural Selection Domain. International Conference on Information Technology in Construction, 1998.

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . Development of an Expert system to Select the Appro priate structural systems for Large Span structures. ECCE79,, August 23, 1997 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . An Expert system for selection of Large span Structural Systems. It civil & stioutoral Engineeving,, March 21, 1996 .

Mohammad Hosein Zadeh Golabchi, Mahmoud . A knowledge based Assistant for Periliminary Earthquake Resistant Design. It civil stioutoral Engineeving,, March 21, 1996 .

Mahmood Golabchi. Development of the structural concept, an introduction to the Evolution of the Structural Form. Second Architecture Seminar, UK, 1996.

Mahmood Golabchi. The Art and Practice of Structural Engineering. 4th Civil Engineering Seminar, UK, 1996.

Mahmood Golabchi. Dynamic Behaviour of The Advanced Mixed Structural System. IT in Civil & Structural Engineering, UK, 1996.

Mahmood Golabchi. The Architect and The Engineer. Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Iran, 1995.

Mahmood Golabchi. Structural Forms in Architecture. First Architecture Seminar, UK, 1995.

Mahmood Golabchi. GHAENAT EARTHQUAKE-MAY 1997. HONAR-HA-YE-ZIBA Year:1379 | Volume:- | Issue:8 Page(s): 119-131.