هشتمین نشست از سلسله سخنرانی های قطب علمی فناوری معماری با عنوان ” مسابقات معماری، چرایی و چگونگی” با بحث و بررسی مسابقه بین المللی معماری پروژه فاز 2 میلاد

The eighth meeting of the series of lectures of the scientific pole of architectural technology entitled “Architecture competitions, why and how” with the discussion and analysis of the international architecture competition of the 2nd phase of the Milad project

تالار شهید آوینی دانشکده معماری دانشگاه تهران

University of Tehran

19 اسفند 1392

2014   March  10   , Monday