نشست های دانشگاه پارس

Pars University meetings


اولین نشست ضرورت تحول در آموزش معماری کشور

The first meeting on the necessity of transformation in architecture education in the country

موزه امام علی (ع)

Imam Ali Museum

28 مهر 1395

2016   October  19   , Wednesday


دومین نشست – گزینش دانشجو، انتخاب استاد

The second meeting – student selection, teacher selection

موزه امام علی (ع)

Imam Ali Museum

26 آبان 1395

2016   November  16   , Wednesday


سومین نشست – با عنوان «کیفیت آموزش طراحی به معماران»

The third meeting – titled “Quality of Design Education for Architects”

موزه امام علی (ع)

Imam Ali Museum

24 آذر 1395

2016   December  14   , Wednesday


چهارمین نشست – با عنوان مهارت­ ها و توانمندی­ های معماران در زمینه­ ی تکنولوژی، انرژی و فن ساختمان

The fourth meeting – with the title of skills and capabilities of architects in the field of technology, energy and building technology

موزه امام علی (ع)

Imam Ali Museum

22 دی 1395

2017   January  11   , Wednesday


پنجمین نشست – «تجربه ی عملی و آشنایی با فرایند ساخت»

The fifth session – “Practical experience and familiarization with the construction process”

موزه امام علی (ع)

Imam Ali Museum

20 بهمن 1395

2017   February  8   , Wednesday


نشست “دانش امروز – دانشگاه فردا”

“Today’s Knowledge – Tomorrow’s University” meeting

موزه امام علی (ع)

Imam Ali Museum

23 آبان 1395

2016   November  13   , Sunday


نشست متخصصان طراحی لباس با عنوان هنر به اضافه صنعت، هنر منهای صنعت با حضور مدیران و طراحان این رشته

A meeting of clothing design experts titled art plus industry, art minus industry with the presence of managers and designers of this field

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

27 اردیبهشت 1397

2018   May  17   , Thursday


نشست تخصصی دیجیتال، بایونیک و انرژی

Digital, bionics and energy specialized meeting

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

13 مهر 1397

2018   October  5   , Friday


چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دانشگاه پارس با عنوان معماران برجسته ایران،با حضور مهندس سید حمید میرمیران

The fourth session of the series of scientific lectures of Pars University with the title of prominent architects of Iran, with the presence of engineer Seyed Hamid Mirmiran

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

9 دی 1393

2014   December  30   , Tuesday


دومین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دانشگاه پارس تحت عنوان “با معماران برجسته ایران”، با حضور معمار برجسته ایرانی، مهدی ریاحی

The second session of the series of scientific lectures of Pars University under the title “With the prominent architects of Iran”, with the presence of the prominent Iranian architect Mehdi Riahi

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

20 آبان 1393

2014   November  11   , Tuesday


نخستین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دانشگاه پارس تحت عنوان “با معماران برجسته ایران”

The first session of the series of scientific lectures of Pars University under the title “With Iran’s Prominent Architects”

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

10 مهر 1393

2014   October  2   , Thursday