نشست های دانشگاه پارس

اولین نشست ضرورت تحول در آموزش معماری کشور

موزه امام علی (ع)

28 مهر 1395


دومین نشست – گزینش دانشجو، انتخاب استاد

موزه امام علی (ع)

26 آبان 1395


سومین نشست – با عنوان «کیفیت آموزش طراحی به معماران»

موزه امام علی (ع)

24 آذر 1395


چهارمین نشست – با عنوان مهارت­ ها و توانمندی­ های معماران در زمینه­ ی تکنولوژی، انرژی و فن ساختمان

موزه امام علی (ع)

22 دی 1395


پنجمین نشست – «تجربه ی عملی و آشنایی با فرایند ساخت»

موزه امام علی (ع)

20 بهمن 1395


نشست “دانش امروز – دانشگاه فردا”

موزه امام علی (ع)

23 آبان 1395


نشست متخصصان طراحی لباس با عنوان هنر به اضافه صنعت، هنر منهای صنعت با حضور مدیران و طراحان این رشته

دانشگاه معماری و هنر پارس

27 اردیبهشت 1397


نشست تخصصی دیجیتال، بایونیک و انرژی

دانشگاه معماری و هنر پارس

13 مهر 1397


چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دانشگاه پارس با عنوان معماران برجسته ایران،با حضور مهندس سید حمید میرمیران

دانشگاه معماری و هنر پارس

9 دی 1393


دومین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دانشگاه پارس تحت عنوان “با معماران برجسته ایران”، با حضور معمار برجسته ایرانی، مهدی ریاحی

دانشگاه معماری و هنر پارس

20 آبان 1393


نخستین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دانشگاه پارس تحت عنوان “با معماران برجسته ایران”

دانشگاه معماری و هنر پارس

10 مهر 1393