نخستین نکوداشت مفاخر میراث‌فرهنگی با آوای دوتار و یاد استاد

سالن همایش میراث فرهنگی

13 تیر 1401