نخستین نکوداشت مفاخر میراث‌فرهنگی با آوای دوتار و یاد استاد

The first notation of cultural heritage with the voice of 2 Tar and the memory of the master

سالن همایش میراث فرهنگی

Cultural heritage conference hall

13 تیر 1401

2022   July  4   , Monday