همایش تخصصی معماری و طراحی شهری با موضوع “چگونه طراحی شهری مستعمره معماری و معماری منظر می شود؟”

Specialized conference on architecture and urban design with the theme “How does urban design become an architectural colony and landscape architecture?”

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

22 تیر 1402

2023   July  13