چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخته ها

Facilities Management Conference

دانشگاه معماری و هنر پارس

Pars University

28 و 29 دی ماه 1401

2023   January  18 & 19   , Thursday