طرح های تحقیقاتی

 • کاربرد نانوفناوری و معماری دیجیتال در طراحی ساختمان ها (قسمت اول : پیشینه تاریخی و دستاوردهای گذشته)
 • کاربرد نانو فناوری و معماری دیجیتال در طراحی ساختمان‎ ها (قسمت دوم : ضرورت ها و نیازهای امروز)
 • کاربرد نانو فناوری و معماری دیجیتال در طراحی ساختمان ‎ها (قسمت سوم : آینده را چگونه باید ساخت)
 • رفتار شناسی قوس‏ ها و گنبدها در معماری ایران، یکپارچگی معماری و سازه
 • فناوری‏ های نوین برای مقاوم سازی بناهای تاریخی با حداقل مداخله و حفظ اصالت آثار هنری و معماری (مطالعه موردی: بناهای تاریخی مذهبی در معماری ایران)
 • انطباق پذیری فناوری‏ های نوین و تولید صنعتی ساختمان با ارزش‏ های پایدار در معماری ایران
 • کاربرد هوش مصنوعی در انتخاب سیستم سازه ‏ای مناسب در طرح‏ های معماری (مطالعۀ موردی: ساختمان‏ های بلند)
 • بررسی نیازهای تکنولوژیک جامعه امروز ایران به منظور تدوین طرح جامع آموزش تکنولوژی معماری
 • راهکارهای گسترش استفاده از سیستم‌های ساختمانی و مصالح جدید به منظور سبک سازی و مقاوم ساختن ساختمان‌ ها
 • بررسی دو روش تئوری و عملی در آموزش دروس سازه ای به دانشجویان معماری
 • تحقیقی پیرامون رفتار اجزاء معماری ساختمان در برابر زلزله (مطالعه موردی پنجره)
 • سازمان دادن و سیستم بخشیدن به دانش مهندسی و تجربیات فنی در زمینه انتخاب سیستم های ساختمانی
 • مقایسه میزان تخریب گونه های مختلف ساختمان های جدیدالاحداث در زلزله منطقه قائنات
 • بررسی آسیب‌های ناشی از اجرای نامتناسب ساختمان‌ های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات
 • بررسی شرایط و جایگاه ساختمان ‎های بلند در ایران و ارائه الگوهای مناسب از نظر عملکرد معماری
 • طرح سنگر های قابل حمل توسط نفر
 • مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه‌ریزی طراحی شهری اسلامی – ایرانی
 • ارتقاء روش‌های ساخت در معماری سنتی و انطباق فناوری‌‎های نوین، مصالح و روش‌های جدید ساختمانی با اقلیم‌‎های مختلف کشور ‎بمنظور تحقق ارزش‌‎های پایدار در معماری و شهرسازی ایران
 • الزامات کاربرد فن‌آوری‌های صنعت ساختمان در ایجاد مسکن مطلوب

Investigating the energy architecture of vernacular buildings and modern buildings in Iran with the circular economy and regenerative design approach in order to redesign flexible houses in the hot and dry/semi-dry climate

Smart Design Solutions

Infrastructure Project Management

Breathe Brick

The Role of Participation of Users in the Design Process in Achieving Social Sustainability in House Industry in Iran-Case Study: Parand Town-Tehran

Developing parenting Theory in Project Based Organizations